Chương trình huấn luyện Suzucho từ đai trắng đến đai đen

Đánh giá bài viết

SUZUCHO  KARATEDO  RYU

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

KYU

CẤP

THỜI

GIAN

MÀU    ĐAI

KATA

KODEN

SHIAI

0

1 tháng

Đai trắng

10

1 tháng

Đai trắng + 1 vạch xanh

Yoko Shodan

9

1 tháng

Đai trắng + 2 vạch xanh

Yoko Nidan

8

1 tháng

Đai trắng + 3 Vạch xanh

Heian Shodan

7

1 tháng

Đai trắng + 4 vạch xanh

Yoko Sandan

Heian Nidan

6

2 tháng

Đai xanh

Heian Sandan

Heian Yondan

5

2 tháng

Đai xanh + 1vạch nâu

Yen Shodan

H.J. Shodan

4

2 tháng

Đai xanh + 2 vạch nâu

Yen Nidan

Te Waza 50 thế

Heian Godan

3

2 tháng

Đai xanh + 3 vạch nâu

H.J. Nidan

Empi

(Shotokan)

2

2 tháng

Đai xanh + 4 vạch nâu

H.J. Sandan

BASSAI DAI

(Shotokan)

1

6 tháng

Đai nâu

Yen Sandan

Jion

(Shitei Shotokan)

Nâu C.I

6 tháng

Đai nâu + 1 bệt đen

Yen Yondan

Kankudai

(Shitei Shotokan)

Shodan

2 năm

Đai đen

Huyền đai đệ nhất đẳng

(chỉ mang đai đen không có vạch trắng )

-Uke Waza 50 thế

-Yen Kata Godan

-Te Ashi Waza

-Kuatsu

-Tiếng thét KIAI

-Kihon Nunchaku

-Kihon Tonfa

-Phụ tá HLV

-Hoàn chỉnh luật thi đấu W.K.F.

-Kỹ chién thuật thi đấu thành tích cao.

-Bassai Dai

(Shotokan)

-Bassai Dai

(Shitei-Shito Ryu)

-Kumite Shiai

-Tora Guchi

-Meikyo

(Shoto Kan)

-Wankan

(Shoto Kan)

Nidan

02 năm

Đai đen + 2 vạch trắng

-Maki Shodan

(phân thế)

-Maki Nidan

(phân thế)

-Kihon Kumanote

(giai đoạn 1)

-Kumanote (giai đoạn 2 Randori)

-Nunchaku Kata.

-Tonfa Kata.

-Atemi Waza

-Nghiên cứu, soạn 1 Te Waza, 20 động tác có phân thế.

Ashi Waza

-Phụ tá HLV.

-Nghệ thuật đứng lớp.

-Basai Sho

(Shotokan)

-Kanku Sho

(Shotokan)

-Wanshu

(Shito Ryu)

-Thực hành trọng tài Kumite.

-Gojushiho Sho

(Shotokan)

-Gojushiho Dai

(Shotokan)

-Nijushiho

(Shotokan)

-Lý thuyết, thực hành trọng tài phụ Kumite – Trọng tài chính Kumite.

Sandan

03 năm

Đai đen + 3 vạch trắng

-Atemi Waza

-Kumanote (gđ 3)

-Manrikigusari

(xích vạn năng)

-Maki Kata

-Yen Kata Rokudan (từ đt 1 -đt 40 )

-Phương pháp hồi sinh.

-Yen Kata Rokudan (từ đt 41 – đt 80 )

-Nghiên cứu, soạn 1 Te Waza tối thiểu 30 đt có phân thế .

-Nghiên cứu, soạn 1 bài Kata kỹ thuật truyền thống Suzucho – từ 30-35 đ/t có lý giãi phân thế.

-Đãm nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng một Câu lạc bộ.

-Seipai

(Shitei Goju )

-Saifa

(Shitei Goju)

-Sanchin

(Goju)

-Jitte

(Shito)

-Chinto

(Shitei Wado)

-Sochin

(Shotokan)

-Unsu

(Shotokan)

-Seienchin

(Shitei Shito)

-Seishan

(Shitei Wado)

-Lý thuyết thực hành trọng tài phụ Kata – trọng tài chính Kata.

Yondan

04 năm

Đai đen + 4 vạch trắng

-Atemi aza

-Yen Rokudan (Từ đt 81 – 120 )

-Randori Tonfa

-Huyệt đạo

-Nghiên cứu, soạn 1 Te Waza tối thiểu 40 đ/t có phân thế

-Nghiên cứu, soạn 1 bài Kata truyền thống Suzucho – từ 50 đến 60 đ/t có giãi thích phân thế.

-Nghiên cứu soạn 10 bộ Te Ashi Waza theo kỹ chiến thuật truyền thống Suzucho.

-Đãm trách trưởng phân chi khu của một đơn vị cấp Huyện.

-Tensho

(Kiko Shito Ryu)

-Anna

(Shito )

-Niseishi

(Shito )

Godan

05năm

Đai đen + 5 vạch trắng

-Atemi Waza

-Gyaku Kata Koden (03 bài Maki)

-Nghiên cứu soạn 1 Te Waza tối thiểu 50 đ/t có phân thế.

-Nghiên cứu soạn 1 bài Kata truyền thống Suzucho từ 60-70 đ/t có giãi thích phân thế.

-Đãm nhận trưởng phân khu của một đơn vị cấp Tỉnh.

-Kururunfa

(Shito )

-Chatanyara

Kushanku (Shito)

Rokudan

06 năm

Đai đen + 6 vạch trắng

-Atemi Waza

-Gyaku Kata (từ Yen 1 đến Yen 5)

-Nghiên cứu, soạn 1 bài Uke Waza 50 đ/t, có phân thế.

-Đãm nhận trưởng khu vực của một đơn vị có 10 phân khu.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment