UKE WAZA ( Bộ tay đỡ) – Phần II

UKE WAZA ( Bộ tay đỡ) – Phần II
Đánh giá bài viết

9.Age Teken Uke

10.Nihon Teken Uke

11.Nihon Shuto Uke

12.Hiji Uke

13.Morote Uchi Uke (truyền thống và thể thao)

14.Morote Shuto Uchi Uke (tuyền thống và thể thao)

15.Chudan Soto Uke (kỹ thuật mới và cũ thay đổi từ 1997)

16.Tsuki Uke (kỹ thuật Đỡ cùng lúc với Đánh tấn công)

17.Osae Uke (đè – đẩy – đưa đi các hướng)

18.Jodan ShutoTate Uke ( trong Kanku Dai)

19.Jodan Teken Tate Uke

 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment