Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 34)

Đánh giá bài viết
A-Tấn công tay trên trục
B-Đang từ Hidari Moto, Tobi Maki lui sau 1 bộ, chưa hoàn thành thế tấn, chân phải tung nhanh đòn đá Migi Gyaku Geri, về Zansin.
(Hoặc có thể dùng một trong các đòn sau: *Migi Jodan Mawashi, hạ nhập Gyaku Tsuki; *Migi Chudan Mawashi Geri, hạ nhập Gyaku Tsuki; *Migi Mae Naname Geri, hạ nhập Gyaku Tsuki)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

Gửi qua YM

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment