Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 24)

Đánh giá bài viết
A-Tấn công: Migi Yoko Geri
B-Rê chân trái lui sau chân phải, nên tăng thêm khoãng cách: Migi Neko + Migi Chudan Osae Barae-tiếp tục Migi Jodan Ura Ate – chuyển chân phải đến:
Migi Zenkutsu + Gyaku tsuki – thoát lui trên trục hoặc lui hướng số 4 Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment