Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 19)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 19)
A-Tấn công Mae Geri
B-Rê lui: Hidari Moto + Hidari Osae Barae – nhập bước ngắn + Gyaku Tsuki – thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment