Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 13)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 13)
A-Tấn công trên trục
B-Đang Hidari Moto: Rê chân trái lui sau chân phải 1 bộ như Tobi Maki – tiếp tục phản nhanh: Migi Gyaku Mawashi Geri – thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment