Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 4)

Đánh giá bài viết
J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 4)
A-Tấn công 2 bước trên trục
B-Đang Hidari Moto, Okuri lui 1 bộ: Hidari Moto + Hidari Jodan Osae Harae để tránh đòn thứ 1 của A -Tiếp tục Modori chân trái lui 1 bộ để đơ tạt đòn thứ 2 của A: Migi Moto + Migi Osae Harae (tạt) – nhập nhanh chân phải: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki – thoát Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Chúng tôi không có gì bán cho bạn ngoài kiến thức và lòng tin!

Add Comment